ประชุมกรรมการสมาคมฯ  
    บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ เมือง Muenster  
    ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ นายกสมาคมฯ
 2. นายวีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา อุปนายก
 3. นางสาวชลนภา อนุกูล นายทะเบียน
 4. นายบัญชา หิรัญศรี เหรัญญิก
 5. นายเขมจิต เสนา สาราณียกร
 6. นายอภิวัฒน์ เล็กอุทัย กรรมการบันเทิง
 7. นางสาวปิลัญญา นิยมไทย ปฏิคม
 8. นายทินยา วอลเวเบอร์ สนทนากรรมการ
 9. นายจักรกฤษ พงศ์พิสุทธินันท์ บรรณารักษ์
 10. นายเศรษฐลัทธิ แปงเครื่อง กรรมการกีฬา
 11. นายชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล กรรมการเมือง Goettingen
 12. นายไพบูลย์ ช่วงทอง กรรมการเมือง Hannover
 13. นายสามัญ คำภาแก้ว กรรมการเมือง Karlsruhe
 14. นายทศพล พูลวิวัฒนา กรรมการเมือง Muenster
 15. นายสุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล กรรมการเมือง Aachen
 16. นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้สังเกตการณ์
 17. นายทินกร เดชะดนุวงศ์ เลขานุการ (ผู้จดบันทึกการประชุม)

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

 1. นายจิรัสกวินท์ รักษ์วิเชียร สวัสดิกร (ติดสอบ)
 

 

    เริ่มการประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.

วาระที่๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ นายกสมาคมฯ ได้แนะนำกรรมการสมาคมฯ ในตำแหน่งต่างๆ และ กรรมการกลุ่มเมือง ต่างๆ ในที่ประชุม

๑.๒ นายกสมาคมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในการรับมอบงานจากนายกสมาคมฯ คนก่อนนั้น ยังไม่ได้รับแฟ้มเอกสารของทางสมาคมฯ แต่อย่างใด

๑.๓ นายกสมาคมฯ ได้ฝากให้ทางกรรมการกลุ่มเมือง Aachen ช่วยเป็นสื่อกลางในการติดต่อ ประสานงานกับทางนักเรียนทหาร เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันในโอกาสอันควร

๑.๔ นายกสมาคมฯ ชี้แจงเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานผู้ดูแลฯ ลอนดอน เมื่อวันท่ี ๘ - ๑๐ ต.ค. ที่ผ่านมา โดยได้กระทำก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ แต่ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือกันตลอด ทั้งทางโทรศัพท์ และทาง e - mail

วาระที่๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๒.๑ กิจกรรมหลักของทางสมาคมฯ ในปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓

ในที่ประชุมได้มีการเสนอกิจกรรมหลัก และ กิจกรรมอื่นๆ โดยมีการอภิปรายถึง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ แล้วได้ข้อสรุปดังนี้

๒.๑.๑ กิจกรรมหลัก

 • งาน ๕ ธ.ค. ซึ่งทางสถานทูตฯ กำหนดให้จัดที่เมืองเบอร์ลิน
 • งานกีฬาสัมพันธ์ที่ประชุมมีความเห็นว่าถ้าเป็นไปได้ควรจะจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ กับทางสนทฝ. ซึ่งจะน่าสนใจกว่าการจัดแข่งขันกันเองเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทางนายกสมาคมฯได้มอบหมายให้นายเศรษฐลัทธิ ดำเนินการติดต่อประสานงานกับทาง สนทฝ. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ถ้าไม่สามารถจะจัดได้ที่ประชุมเห็นควรให้ลดรูปของ งานไปรวมกับงานสัญจรสานสัมพันธ์ นายปริญญาแนะนำว่า การทำกิจกรรมร่วมกับ นักเรียนในประเทศอื่น ๆ ไม่ควรจำกัดว่าจะต้องเป็นเรื่องกีฬาสนุกสนานเท่านั้น แต่ สามารถคุยเรื่องสาระต่าง ๆ ได้เสมอ
 • งานสัมมนาทางวิชาการ การจัดการสัมมนาทางวิชาการ ที่จะเป็นการ present ผลงานของนักเรียน (Dokturarbeit, Diplomarbeit, Studienarbeit etc.) ในรูปของ conference ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ทั้งในเรื่องของช่วงเวลาที่จะจัดและหัวข้อการสัมมนา เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมมากน้อยเพียงใด โดยอุปนายกรับ หน้าที่ในการสอบถามความเป็นไปได้ที่อาจจะได้รับการสนับสนุน หรือดำเนินการจัด ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป สมาคมนักเรียนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งยุโรป ฯลฯ และถ้าเป็นไปได้อาจจะจัดในช่วงงาน EXPO 2000 เพื่อให้มี นักวิชาการจากเมืองไทยมาร่วมด้วย
 • งานชุมนุมฤดูร้อน ที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการจัดต่อไป แต่จะต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วงเวลาควรเป็นช่วงต้นเดือนตุลาคม เนื่องจากเป็น ช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่ว่างและไม่ติดสอบ และรูปแบบของการจัดงานต้องมีการ วางแผนให้รัดกุม พยายามสร้างความสนใจให้สมาชิกอยากเข้าร่วมให้มากที่สุด

๒.๑.๒ กิจกรรมอื่นๆ

 • งานสัญจรสานสัมพันธ์ ให้เป็นกิจกรรมของกลุ่มเมืองโดยทางสมาคมฯ ให้ความสนับสนุน ในด้านค่าใช้จ่ายบางส่วน รวมทั้งส่งกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเพื่อช่วยเหลือ และกระตุ้นการทำกิจกรรมกลุ่ม
 • ที่ประชุมมีมติให้เริ่มกิจกรรมทางด้านการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาการทางด้าน ต่าง ๆ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในเยอรมันขณะนี้ก่อน โดยเริ่มต้นจากการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มนักเรียนในสาขาเดียวกันก่อน จากนั้นจึงโยงข้อมูล เข้ากับ Homepage ของทางสนทย. อีกทีหนึ่ง จากนั้นได้มีการแบ่งเป็็นสายต่างๆ ที่สำคัญ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามรวบรวมข้อมูล ดังนี้
  • สายวิศวกรรมเครื่องกล นายไพบูลย์ ช่วงทอง
  • สายวิศวกรรมไฟฟ้า นายบัญชา หิรัญศรี
  • สายกฏหมาย นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์
  • สายสังคมศาสตร์ นายทินยา วอลเวเบอร์
  • โดยนางสาวชลนภา จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลแต่ละสาย มารวม กันอีกครั้งหนึ่ง
 • การจัดงานร่วมกับคนไทยในเยอรมัน กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน หนังสือพิมพ์ องค์กรพัฒนาของเอกชน หรือนักธุรกิจไทยที่ทำธุรกิจอยู่ในเยอรมัน ตัวอย่างของงาน เช่น งาน ๑๐๐ ปี ปรีดี พนมยงค์ ฯลฯ

๒.๒ การจัดทำ และปรับปรุงสื่อต่างๆ ของทางสมาคมฯ

 • จุลสารเพื่อนไทย ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอของทางนายกสมาคมฯ และสาราณียกร คือ ให้กลุ่มเมืองต่างๆ เวียนกันจัดทำเมืองละฉบับ ดังนี้
  • ฉบับที่ ๑ เมือง Aachen ออกกลางเดือน ธ.ค.
  • ฉบับที่ ๒ กลุ่มเมือง Bonn, Muenster, Ruhr-Gebiet ออกกลางเดือน มี.ค.
  • ฉบับที่ ๓ เมือง Hannover ออกกลางเดือน มิ.ย.
  • ฉบับที่ ๔ (คาดว่าเป็น)เมือง Goettingen ออกกลาง ก.ย.

  สำหรับคอลัมน์ที่ควรเพิ่มเติม คือ รายงานกิจกรรม หรือการประชุมของทางสมาคมฯ คอลัมน์เสียงสะท้อนเกี่ยวกับจุลสารเพื่อนไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ลงมติ ให้ตั้งงบดำเนินการสำหรับสนับสนุนกลุ่มเมืองในการจัดทำจุลสารเพื่อนไทยขึ้น ๕๐ DM ต่อฉบับ และได้มีการลงมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบจำนวนนี้ โดยไม่ ต้องใช้ใบเสร็จ (มีผลเฉพาะกรณีจุลสารเพื่อนไทย และงานสัญจรฯเท่านั้น) และการเบิก จ่ายให้เบิกตามจริงแต่ไม่เกิน ๕๐ DM

 • จดหมายข่าวเพื่อนไทย ที่ประชุมเห็นสมควรให้ออกจดหมายข่าวด้วยความถี่มากกว่า ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกให้มากขึ้น และเปลี่ยนวิธีการส่ง จากเดิมส่งทางไปรษณีย์ เป็นส่งทาง e-mail ให้มากที่สุด โดยจะมีการสอบถาม ให้ตอบกลับในจดหมายข่าวฉบับแรก ว่าสมาชิกคนใดต้องการจะรับจดหมายข่าวทางใด เพื่อสอบถามความสมัครใจ
 • Homepage นางสาวชลนภาจะช่วยอุปนายกในการจัดทำ Homepage ในส่วนของ ทะเบียนรายชื่อนักเรียน ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา และส่วนที่เกี่ยวกับจุลสาร เพื่อนไทย และมีข้อเสนอเพิ่มเติมดังนี้

๑. นายทินยา เสนอให้แต่ละเมืองจัดทำ Homepage ของตนเองขึ้น แล้วเชื่อมโยง Homepage เหล่านี้เข้ากับ Homepage ของทางสนทย.

๒. นายเศรษฐลัทธิ เสนอให้เพิ่มเติมส่วนของสถานทูตฯ เช่น การต่อ passport วิธีปฏิบัติเมื่อ passport หาย เป็นต้น

๓. นายกสมาคมฯ เสนอให้ลงภาพปก สารบัญ และเรื่องเด่นของจุลสาร เพื่อนไทยแต่ละฉบับ และขอให้กระตุ้นสมาชิกทำเวบมาร่วมเพิ่มขึ้น โดยให้พิจารณาเรื่องความสวยงามของเวบด้วย

๒.๓ การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ และการหารายได้เข้าสมาคมฯ

 • ที่ประชุมเห็นควรให้ทำการประชาสัมพันธ์โดยการส่งจุลสาร จดหมายข่าว ฯลฯ ให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน สถาบัน Goethe
 • เอกสารแนะนำเรื่องการศึกษาต่อ และ แนะนำมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศเยอรมัน ที่ประชุมเห็นสมควรให้ขายลิขสิทธิ์ให้กับทางสำนักพิมพ์ที่เมืองไทย โดยนางสาวชลนภา รับไปจัดทำ และนายปริญญารับไปช่วยติดต่อหาสำนักพิมพ์ให้ นอกจากนี้ทางสนทย. อาจจะทำเรื่องขอให้ทางสำนักงานก.พ. จัดพิมพ์ด้วย
 • อุปนายกเสนอให้จัดทำเอกสารขอรับความสนับสนุน ส่งให้กับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
 • ให้เหรัญญิก และเลขาฯ รวบรวม และจัดทำรายชื่อร้านอาหารไทย เพื่อขอความ สนับสนุน
 • ให้เลขาฯ ทำสรุปแผนงานทั้งปี เพื่อใช้ในการจัดทำ Brochure โดยนายทินยารับอาสา ในการจัดทำ

๒.๔ การปรับปรุงวิธีการทำงาน การประชุมของคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ข้อสรุปว่าควรจะ มีการติดต่อสื่อสารกันทาง e - mail ให้มากที่สุด และจัดการประชุมให้น้อยที่สุด โดยให้แยก เรื่องที่จะประชุม ถ้าเป็นเรื่องทางด้านหลักการก็ให้จัดการประชุมกรรมการชุดใหญ่ แต่ถ้า เป็นเรื่องรายละเอียดทางด้านเทคนิค ก็ให้จัดประชุมในกลุ่มอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ งาน สำหรับค่าเดินทางให้ช่วยกันประหยัด ถ้าหากไม่ใช่งานใหญ่ที่ต้องประฃุมร่วมกัน ให้ผู้ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นมีสิทธิเบิกค่าเดินทาง ส่วนกรรมการอื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ แต่มาร่วมงานตามปกติจะไม่มีสิทธิเบิก

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

๓.๑ รายละเอียดการจัดงาน ๕ ธ.ค. ในวันที่ ๔ ธันวาคม ที่เมืองเบอร์ลิน

 • ที่ประชุมมีการลงมติเห็นสมควรให้มีพิธีทำบุญตักบาตรในตอนเช้าวันที่ ๕ ธันวาคม และควรจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการนอกเหนือจากงานบันเทิงเพื่อ สร้างภาพพจน์ ใหม่ให้กับคนไทยในเมืองเบอร์ลิน
 • นายกสมาคมฯ รับผิดชอบในการติดต่อกับทางสถานทูต ในเรื่องสถานที่จัดงาน เครื่องดื่ม (ถ้าสถานทูตฯ ยังไม่ได้ติดต่อ ให้แจ้งกับทางสถานทูตว่าทางสมาคมฯ จะ ขอติดต่อเอง) และทางนายกสมาคมฯ จะรีบทำหนังสือขอของรางวัลทอมโบลา จากทางไทยเทรด ที่ Frankfurt
 • นายกสมาคมฯ และอุปนายก รับผิดชอบในการติดต่อเรื่องการแสดงจากทางด้าน Berlin และติดต่อวงดนตรีของ คุณแอ๊ด
 • นายกสมาคมฯ นายปริญญา และนายทินยา รับไปดูรายละเอียดในเรื่องของวิทยากร และหัวข้อในการเสวนา
 • นายอภิวัฒน์ รับผิดชอบในการจัดหาการแสดงในส่วนของทางสนทย. เอง ๑ ชุด และประสานงานเรื่องการแสดงทั้งหมด
 • นายปริญญา รับผิดชอบในการแสดงกลองยาว และติดต่อขอการแสดงจากกลุ่มแม่บ้าน เมือง Goettingen ประมาณ ๒ - ๓ ชุด
 • นายบัญชา รับผิดชอบในเรื่องของทอมโบลา
 • นายจักรกฤษ รับผิดชอบในการหารูปแแบของการตักบาตรในเช้าวันท่ี ๕ ธ.ค.
 • นายเศรษฐลัทธิ รับผิดชอบในการประสานงานกับทางนักเรียนทหาร เพื่อเชิญชวน เข้าร่วมงาน และถ้าเป็นไปได้ ก็ขอกิจกรรมมาร่วมงานด้วย

๓.๒ เรื่องการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ภาษาเยอรมัน ให้ถูกต้องสอดคล้องกับ ข้อบังคับสมาคมฯ ภาษาไทย ทางกรรมการชุดเก่า ๆ เช่น นายบัญชา นางสาวชลนภา รับไปค้นหาข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับภาษาเยอรมันให้

ปิดการประชุมเวลา ๒.๑๕ น.

 

Activities MenuHome