Home

    Important Works - Gif  
    นอกเหนือกิจกรรมพื้นฐานเหล่านี้แล้ว คณะกรรมการสมาคมฯ จะร่วมกันพิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในแต่ละปีเพิ่มขึ้น เป็นต้นว่า

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 สมาคมฯ ได้เริ่มทำการขายสลากการกุศล ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อนำรายได้จากการขายสลากไปบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และมูลนิธิเพื่อการกุศลในประเทศไทย เช่น เด็กยากจน เด็กพิการ โรงเรียนในชนบท มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ถือว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งของสมาคมฯ

และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 สมาคมฯ ได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในเยอรมัน โดยได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ณ กรุงบอนน์ เพื่อแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาไทย ผู้ประสงค์จะมาศึกษาต่อในประเทศเยอรมัน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ในระหว่างที่นักเรียนผู้นั้นทำการศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมัน บทบาทของสมาคมฯ ด้านนี้มีมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการปิดตัวของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เนื่องจากผลกระทบทางวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2540 สมาคมฯ ได้ร่วมกับกลุ่มนักศึกษากฎหมายชาวไทยในเยอรมัน เขียนจดหมายชี้แจง เสนอเรื่องการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ของคนไทยในต่างแดน ต่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. โดยมีการลงชื่อร่วมกันของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไทยในเมืองต่าง ๆ ทั่วทั้งเยอรมัน ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว มีส่วนผลักดันให้ชาวไทยในต่างแดน สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้ตามข้อบังคับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ในปีถัดมากลุ่มนักเรียนไทยในเยอรมันร่วมกับสมาคมฯ จัดงาน"สัญจรสานสัมพันธ์" โดยนำเพื่อนนักเรียนไทยจากเมืองต่าง ๆ ไปพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มย่อย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคีให้บังเกิดขึ้นในกลุ่มเล็ก ก่อนที่จะเป็นกลุ่มใหญ่ ข้อสรุปจากงาน "สัญจรสานสัมพันธ์" ในหลายเมือง ก็คือการปรับโครงสร้างของ ส.น.ท.ย. เพื่อเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนไทยในเมืองต่าง ๆ การปรับบทบาทด้านการเป็นศูนย์กลางทางด้านข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอินเทอร์เน็ต และท้ายสุดบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา แทนสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน

จากข้อสรุปดังกล่าวสมาคมฯ จึงได้จัดทำโฮมเพจของสมาคมฯ ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อ และให้ข่าวสารข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นกับสมาชิกฯ เช่น ข่าวจากสถานทูตไทยในเยอรมัน ข้อมูลสำหรับแนะแนวการศึกษา ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ เป็นต้น

 
    About T.S.V.D.Activitiesregels, statuecommitteehome